ماژول غشایی اولترافیلتراسیون

محصولات

ماژول های اولترافیلتراسیون آکوآریا شرکت آبتین پارسیان پیشرو “تنها تولیدکننده ماژول‌ها و غشاهای الیاف میان تهی اولترافیلتراسیون (UF) با برند […]

صنایع

تصفیه آب سامانه‌های تصفیه آب بر پایه فناوری‌های غشایی اولترافیلتراسیون، اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون تحت عنوان پاکاب […] فولاد مقررات […]

منابع

نرم افزار دانلود نرم افزارهای مربوط به فرایندهای فیلتراسیون کتاب کتاب های معتبر در حوزه تصفیه آب و پساب استاندارد […]