تکنیک های هیدرولیکی

سیستم آبی تاریخی شوشتر

سیستم هیدرولیک شوشتر یکی از قدیمی‌ترین شاهکارهای مهندسی ایران و جهان است. این مجموعه اقتصادی-صنعتی در مجاورت محوطه تاریخی شوشتر […]