نرم افزار Rosa

Runs estimates on stabilization of RO or NF systems

این نرم افزار ساخت کمپانی DOW برای طراحی سیستم های تصفیه آب به روش اسمز معکوس RO و نانوفیلتراسیون NF است.
این نرم افزار به شما کمک می کند تا یک سیستم اسمز معکوس را طراحی کنید. در این نرم افزار کافیست مشخصات آب مورد نظر را وارد کنید تا فرایند تصفیه برای شما طراحی شود. این نرم افزار اولین نرم افزار طراحی اسمز معکوس شرکت DOW است. آنالیز اقتصادی هم انجام می دهد. کاربری آسان دارد و عدم وجود پیش تصفیه و پس تصفیه شیمیایی در آن دیده می شود.

 

ROSA72