منوال

منوال

اولترافیلتراسیون یک فرایند جداسازی غشایی است که تحت فشار، برخی مواد را از سیال خوراک ورودی جدا می کند. به عنوان یک فرایند فیزیکی، جامدات معلق شامل ذرات، کلوئیدها، کیست­ها ، باکتریها و ویروس ها توسط فرایند اولترافیلتراسیون جدا می ­شوند ؛ در حالیکه، یونها و مولکولهای کوچک جدا نخواهند شد. غشاهای اولترافیلتراسیون جامدات معلق را بر مبنای اندازه حفره های غشا، از جریان خوراک حذف می­کنند. اندازه حفره های غشا اولترافیلتراسیون با توجه به جنس غشا، فرایند تولید و هدف گذاری کاربری غشا متفاوت می باشد. معمولا اندازه تخلخل­ها و وزن مولکولی دفع شده (MWCO) برای مشخصه ­یابی غشا اولترافیلتراسیون استفاده می­شود. اندازه تخلخل­های غشا معمولا به قطر اسمی کانال­های باز در غشا اطلاق می­گردد. کمترین وزن مولکولی دفع شده به میزان جرم مولکولی یا وزن ماده حل شده که بیشتر از 90 درصد آن توسط غشا دفع شود، اطلاق می­گردد. واحد اندازه ­گیری MWCO، دالتون است. اندازه حفرات غشاهای اولترافیلتراسیون 200-30 نانومتر، می باشد. فشار عملیاتی سیستم های اولترافیلتراسیون در محدوده  2-1/0 بار می­باشد. در حالت کلی غشاهای اولترافیلتراسیون به شکل های مختلفی تولید می شوند. این انواع عبارتند از صفحه ­ای، لوله ای، الیاف توخالی و مارپیچی. از بین موارد نامبرده غشاهای اولترافیلتراسیون به شکل الیاف توخالی، پایین ترین هزینه تولید را داشته و بیشترین سطح غشایی را فراهم می­کنند….ادامه و دانلود دستورالعمل کاربری_ماژول_های_اولترافیلتراسیون-آذر 1400 ویرایش 2