نرم افزار INGE

inge System Design (iSD)

این نرم افزار ساخت کمپانی آلمانی برای طراحی سیستمهای تصفیه آب به روش اولترافیلتراسیون به صورت تخصصی است. این نرم افزار طراحی اولترافیلتراسیون را با غشاهای شرکت هایدروناتیک انجام میدهد.

 

inge System Design 2.23