نرم افزار HYD-RO-DOSE

hyd-RO-dose® Modeling Software

نرم افزار مدل سازی هیدرو دوز، یک ابزار کاربردی برای مهندسان صنعت تصفیه آب و پساب است. این نرم افزار به صورت مستقیم یک مقیاس کاملی از سختی نمونه های آب در اختیار قرار می دهد. همچنین یک ابزار مدل سازی قوی و مناسب برای طراحی سیستم های اسمز معکوس ارائه کرده است. این نرم افزار از پارامترهای مختلف در ارزیابی کیفی آب در زمینه سختی سنجی پشتیبانی می کند. همین امر باعث شده تا محدوده عملکرد آن در بیش از بیست مقیاس مختلف کارایی داشته باشد. این گستردگی در تحلیل، نرم افزار هیدرو دوز را به یک ابزار مناسب برای طراحی سیستم های اسمز معکوس تبدیل کرده است.