مديريت ريسک براي تامين کنندگان آب شرب

موثرترین وسیله برای تضمین مداوم سلامت یک منبع تامین آب شرب، استفاده از راهکارهای ارزیابی و مدیریت همه جانبه ریسک در تمامی فرایند تامین آب از حوضه آبریز تا مصرف کننده است.این رویکردها را طرح های سلامت آب (WSP) می نامند.

در فصل چهارم سومین ویرایش راهنمای کیفیت آب آشامیدنی سازمان بهداشت جهانی، اصول تئوریک این رویکردها تشریح شده است. در این کتاب راهنمایی کاربردی و عملی جهت تسهیل اجرای طرح­های سلامت آب ارایه شده است.

Download Step-by-step risk management for drinking-water suppliers

Step-by-step-risk-management-for-drinking-water-suppliers

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.