نمک زدایی

شرکت آبتین پارسیان پیشرو  امکان طراحی و ساخت سامانه‎ های آب شیرین کن در دو حوزه اسمز معکوس (RO) و نانوفیلتراسیون (NF) را به صورت جداگانه و یا ترکیبی با سامانه‎ های اولترافیلتراسیون (UF) دارا می باشد.

انتخاب سامانه‎ مورد نیاز و همچنین فرآیندهای تکمیلی آن از قبیل تصفیه شیمیایی و غیره بنا به کاربرد آب (شرب و یا صنعتی) و کیفیت آب ورودی می باشد. سامانه‎ های NF می‎توانند یون‎های دو ظرفیتی نظیر کلسیم و منیزیم را حذف کنند و یون‎های تک‎ ظرفیتی نظیر سدیم را از خود عبور می ‎دهند، در صورتی که سامانه ‎های RO می‎ توانند تمامی یون‎های موجود در آب را جدا کنند. بنابراین برای انتخاب سامانه مناسب آب‎ شیرین‎ کن باید آنالیز نسبتاً دقیقی از مواد موجود در آب خوراک اعم از معلق و محلول در اختیار داشت. در صورتی که فقط یون‎های دو ظرفیتی در آب موجود باشند می‎توان از سامانه‎ های NF استفاده نمود که هزینه اولیه و عملیاتی پایین‎ تری نسبت به سامانه‎ های RO دارند. اما در صورت وجود یون‎های تک ظرفیتی در آب استفاده از سامانه‎ های RO گریزناپذیر می‎باشد.

اگر در آنالیز آب مشخص شود که علاوه بر یون‎ها مواد معلق با غلظت قابل توجهی در آب وجود دارند، استفاده از سامانه ‎های RO و یا NF به تنهایی باعث اعمال بار اضافه بر روی این سامانه‎ ها، افزایش هزینه‎ های عملیاتی، کاهش راندمان تولید آب و کاهش عمر مفید غشاها می ‎شود. در این موارد می‎ توان از سامانه‎ های UF به عنوان پیش‎ تصفیه استفاده نمود و با تولید آب عاری از مواد معلق و همچنین میکروارگانیسم ‎هایی که باعث ایجاد گرفتگی می ‎شوند، از بروز مشکلات فوق جلوگیری نمود.

نمک زدایی همراه با پیش تصفیه اولترافیلتراسیون