کتاب

Pure Water Handbook

Pure Water Handbook Osmonics بیش از 30 سال است که نیاز فزاینده­ای به تصفیه مطلوب آب در کاربردهای گوناگون شهری، […]

Membrane Filtration Handbook

Membrane Filtration Handbook Practical Tips and Hints by Jørgen Wagner, B. Sc. Chem. Eng این کتابچه راهنما حاصل سالها تجربه […]

Hybrid Membrane Systems for Water Purification

Hybrid Membrane Systems for Water Purification Technology, Systems Design and Operations by Rajindar Singh سیستم­های غشایی کاربردهای گسترده­ای در تصفیه […]