واحد تصفیه uf شرکت ورق خودرو

طراحی مهندسی و ساخت سامانه تصفیه تکمیلی UF شرکت ورق خودرو وابسته به فولاد مبارکه

اهداف:

  • کاهش 90 درصدی COD
  • حذف BOD  باقیمانده و بازگشت آب به خط تولید

منبع پساب: فاضلاب صنعتی شرکت ورق خودرو

ظرفیت: بالغ بر 800 متر مکعب در روز

سال اجرا: 1395

سامانه تصفیه تکمیلی UF شرکت ورق خودرو 1سامانه تصفیه تکمیلی UF شرکت ورق خودرو 2