نرم افزار CADIX

The CADIX (Computer Assisted Design for Ion eXchange)

این نرم افزار موجب صرفه جویی در وقت در مرحله طراحی می­شود. همچنین کمک می­کند تا نظارت کاملی بر سلامت سیستم­های مواد معدنی زدا یا نرم کننده با استفاده از رزین­های تبادل یونی داشته باشید. این نرم افزار برای طراحی ستون­های سختی گیر رزینی کاربرد دارد. این نرم افزار بسیار تخصصی است و پارامترهای پیش فرض قوی برای طراحی در آن وجود دارد.

 

CADIX 6.1