سامانه های اولترافیلتراسیون

اولترافیلتراسیون روشی کارآمد برای حذف مواد جامد و ذرات معلق از آب است. سامانه های اولترافیلتراسیون می توانند تمام ذرات […]

سیستم آبی تاریخی شوشتر

سیستم هیدرولیک شوشتر یکی از قدیمی‌ترین شاهکارهای مهندسی ایران و جهان است. این مجموعه اقتصادی-صنعتی در مجاورت محوطه تاریخی شوشتر […]

اولترافیلتراسیون چیست؟

اولترافیلتراسیون یک فرایند جداسازی غشایی است که تحت فشار، برخی مواد را از سیال خوراک ورودی جدا می کند. به […]