منابع

نرم افزار

در این بخش امکان دانلود نرم افزارهای مربوط به فرایندهای فیلتراسیون فراهم شده است.

کتاب

کتاب های معتبر در حوزه تصفیه آب و پساب در این بخش معرفی شده اند.

استاندارد

در این بخش برخی استانداردهای حوزه آب و تصفیه آب و فیلتراسیون معرفی شده است. روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ – […]

دیتاشیت

دیتاشیت انواع محصول که خصوصیات جریان ورودی، جریان خروجی، جنس و سایز به تفکیک بیان شده است.

FAQ

پرسش و پاسخ های متداول در حوزه فرایندهای غشایی و تصفیه آب و همچنین اطلاعات مربوط به محصول ما در […]